Husorden

Husorden for ABF. Slotsbakken vedtaget 23.2.15

Regler vedrørende udendørs dyrehold.
Andelshavere kan efter skriftlig aftale med bestyrelsen få tilladelse til at holde hund. Tilladelsen er betinget af at hunden ikke er generende for naboerne, feks. med vedvarende gøen og efterladenskaber i bebyggelsen. Det gælder også gæstehunde.
Andelshavere kan efter skriftlig aftale med bestyrelsen få tilladelse til at holde kat. Dette er betinget af at katten er steriliseret og øremærket og ikke er til gene for naboerne.
Andre udendørs husdyr kun efter skriftlig aftale med bestyrelsen og evt nabohøring.
Klager behandles af bestyrelsen eller generalforsamlingen
Regler vedr. forandringer. Vedtages af generalforsamlingen
Ikke accepterede forandringer/opførelser:
Paraboler må ikke være synlige eller monteres på foreningens bygninger.
Opførelse af skorstene til brændeovne.
Etablering af udestuer og overdækninger.
Større drivhuse
Større volierer
Egne og fælles hegn der skæmmer området.
Beplantning der kan blive til stor gene for naboerne
Naboer skal desuden være enige om det der sættes i skel.

Regler vedr vedligehold
Eget vedligehold. Omfatter boligen indendørs. Jfr §9.1
Eget haveareal defineres således:
Foran incl. fortov og bagved til skel.
Ved siden vedligeholdes indenfor og i skel. Snerydning/saltning på eget område. Fællesområde vintervedligeholdes af foreningen via vinterpulje. Tages op på generalforsamlingen hvert år. Hække ud mod rideskolen, den store plæne og fællesarealer klippes på begge sider.
Carporte og hegn vedligeholdes så de ikke skæmmer området. Carporte og hegn males i samme farve som husenes træværk. Træpartierne må ikke beplantes og skal være tilgængelige for vedligehold. Murværket skal holdes fri for efeu, da de især beskadiger fugerne. Undgå at bore huller i murstenene. Brug fugen i stedet.
Alukarme (døre/vinduer) må ikke beskadiges
Tagrender renses af foreningen i nov. når bladene er faldet.

Regler for benyttelse af fælles p. pladser.
Egne biler og små trailere henvises til egen p. plads. Større trailere og campingvogne henvises til parkering udenfor området.
Trailer på p-plads er til brug for haveaffald for alle andelshavere. Tømmes efter behov af dem der har bil m krog på.

Vi opfordrer til, at de der kan, hjælper til med vedligehold af fælles områder, så vi sparer penge til andre nødvendige ting.

Revideret d 12.6.2017

Andelsbolig, Ældrebolig, mindre bolig